Judarskogen ligger i Bromma, mellan Nockebyhov och Södra och Norra Ängby.
Reservatet är ett omväxlande naturområde med sjön Judarn centralt belägen, omgiven av skogsmark och öppna gräsmarker. Skogsmarken utgörs till största delen av granskog, tallskog och hällmarkstallskog. Runt sjön växer fuktlövskog med al, björk och sälg. Blandskog och ädellövskog förekommer som mindre bestånd.
Floran är bitvis rik med blåsippa, knärot, myskmåra m.m. Djurlivet är rikt och här häckar bl.a. skogsduva. I sjöns gamla utloppsfåra leker större vattensalamander. I området finns De Geermoräner av mycket högt geologiskt värde. Området har pedagogiska värden för naturundervisning och utnyttjas som exkursionlokal.
Judarskogen är ett viktigt rekreationsområde för det rörliga friluftslivet och är lätt att nå med allmänna kommunikationsmedel.


 

Ändamålet med reservatet är att

  • ge de riksintressanta de Geer-moränerna ett skydd,
  • säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald och dess användning för
    naturundervisning
  • säkerställa området för det rörliga friluftslivet

Föreskrifter för markägare/nyttjanderättshavare

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

1. uppföra helt ny byggnad, dock ej regn- och vindskydd

2. anlägga tältplats, campingplats eller annan anläggning som inte anges i skötselplanen

3. asfaltera eller nyanlägga vägar och gångvägar, dock får naturstig anläggas

4. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel

5. bedriva täkt eller annan verksamhet, som kan förändra områdets topografi, som att gräva, spränga, schakta, dika, utfylla, tippa eller att utföra annan mekanisk markbearbetning. Utan hinder av reservatsföreskrifterna får dock våtmark/vattensamling anläggas i syfte att utveckla områdets biologiska mångfald.

6. avverka träd eller utföra andra skogliga åtgärder utöver vad som anges i fastställd skötselplan

7. uppodla eller skogsplantera den öppna marken

8. använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödselmedel

9. plantera ut växter eller djurarter som är främmande för svensk natur, med undantag för signalkräfta, under förutsättning att inga negativa effekter fås på det befintliga biologiska livet.

Det är förbjudet att utan tillstånd från kommunstyrelsen:

10. dra fram nya luftledningar, markledningar samt jordkablar.

Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

1. framföra motordrivna fordon/farkoster på land och i vatten; dessutom gäller att man inte får använda sjön för motordrivna modellbåtar. Förbudet omfattar dock inte personer dom på grund avsitt handikapp är tvungna att nyttja eldrivna handikappfordon

2. tälta och campa

3. rida annat än på anvisad plats

4. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande

5. medföra hund som inte är kopplad utom på hundrastområde som anges på till beslutet hörande karta

6. göra upp öppen eld annat än på anvisad plats

7. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t.ex. genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla

8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar

9. uppstiga och landa med luftfarkost

10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning, dock får snitslar, orienteringsskärmar, tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk, men skall avslägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang.

Källa: Gatu och Fastighetskontoret

 

Information om SÄV | Områdets historia och arkitektur | Judarskogen| Trädgården | Grannsamverkan
Tidningen | Aktiviteter | Övrigt | Länkar | Förstasidan